پیچک ( محمد بیابانی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- پری که تر نکرده لب از پرواز (محمد بیابانی )
- و نبض این رگ نی وار (محمد بیابانی )
- غروب موجز گل ها (محمد بیابانی )
- با دامنی پر از پریده ی خاکستر (محمد بیابانی )
- گلیم اگر که پاره اگر بر آب (محمد بیابانی )
- تاوان آتشی که تاب می دهد انسان (محمد بیابانی )
- گودال دیگری به عمق افق تا من (محمد بیابانی )
- گذار اینهمه تردید (محمد بیابانی )
- پیش از نمای قافله در مهتاب (محمد بیابانی )
- سی پاره ی برهنگی دانوش (محمد بیابانی )
- تا چند سایه فاصله یا کمتر (محمد بیابانی )
- و آن که خیره به دیوارها و آینه هاست (محمد بیابانی )
- روی بخار در شفق خیس خیزران (محمد بیابانی )
- سی وقفه (محمد بیابانی )
- سی سبد (محمد بیابانی )
- سی تیر (محمد بیابانی )
- سی تبسم (محمد بیابانی )
- کجای این غرور وخانه که پیدا نیست (محمد بیابانی )
- دستی پر از بریده ی مهتاب (محمد بیابانی )
- با بوریای گرد مرده بر این پیکر (محمد بیابانی )
- همدست خون وهمسفر رویا (محمد بیابانی )
- نام گل این دوباره ی سرمشق (محمد بیابانی )
- تا آخرین پرنده ی منقار (محمد بیابانی )
- که را اگر که سوزن اگر سنگ (محمد بیابانی )
- رمز درخت و نام خیابان (محمد بیابانی )
- تا نیشخند شیری شبتاب (محمد بیابانی )
- تا در کجای پلک خود از خواب (محمد بیابانی )
- تا آفتاب تر از تأخیر (محمد بیابانی )
- گامی پر از نگین گمشده ی دریا (محمد بیابانی )
- پروانه های پرپر دستان (محمد بیابانی )
- تشتی لبالب تصویر (محمد بیابانی )
- تا عمق زنبقی از دریا (محمد بیابانی )
- داغی دوباره تا نفس نرگس (محمد بیابانی )
صفحه قبل 1 صفحه بعد