پری که تر نکرده لب از پرواز (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
و نبض این رگ نی وار (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
غروب موجز گل ها (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
با دامنی پر از پریده ی خاکستر (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
گلیم اگر که پاره اگر بر آب (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
تاوان آتشی که تاب می دهد انسان (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
گودال دیگری به عمق افق تا من (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
گذار اینهمه تردید (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
پیش از نمای قافله در مهتاب (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
سی پاره ی برهنگی دانوش (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
تا چند سایه فاصله یا کمتر (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
و آن که خیره به دیوارها و آینه هاست (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
روی بخار در شفق خیس خیزران (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
سی وقفه (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
سی سبد (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
سی تیر (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
سی تبسم (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
کجای این غرور وخانه که پیدا نیست (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
دستی پر از بریده ی مهتاب (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
با بوریای گرد مرده بر این پیکر (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
همدست خون وهمسفر رویا (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
نام گل این دوباره ی سرمشق (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
تا آخرین پرنده ی منقار (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
که را اگر که سوزن اگر سنگ (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
رمز درخت و نام خیابان (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
تا نیشخند شیری شبتاب (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
تا در کجای پلک خود از خواب (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
تا آفتاب تر از تأخیر (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
گامی پر از نگین گمشده ی دریا (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
پروانه های پرپر دستان (محمد بیابانی ) - چهارشنبه 22 شهريور 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد